Privacyverklaring Reikicentrum Integer

 

Hoewel het voor mij vanzelfsprekend is om respectvol met jouw privacy om te gaan, verplicht de wet om te beschrijven hoe ik omga met jouw privacy/ persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van cursisten en cliënten worden door Reikicentrum Integer verwerkt te behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratie
– Communicatie/ post over cursus/ behandeling
– Het maken van een certificaat
– Zorgverlening en het vermijden van gezondheidsrisico’s

Voor bovenstaande doelstellingen kan Reikicentrum Integer de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voor en achternaam
– Adres
– E mailadres
– Geboortedatum
– Informatie over je gezondheid en medicijngebruik

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat nodig is
– In geval van cursus om te weten wanneer je de cursus hebt gedaan (geen bewaartermijn)
– Voor de financiële administratie geldt een minimale bewaartermijn van 7 jaar.

Je mag altijd je persoonsgegevens inzien, aanpassen en waar mogelijk verwijderen.

De gegevens zoals Reikicentrum Integer ze registreert zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Alle gegevens zijn beschermd door wachtwoorden op de computer.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover direct contact met me op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de authoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende authoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Verstrekking aan derden

Ik geef of verkoop nooit gegevens aan derden op welke wijze dan ook, tenzij dit noodzakelijk is.
Ik gebruik alleen een derde partij voor:
– Het verzorgen van de financiële administratie
– Een incassobureau indien dit noodzakelijk is bij een wanbetaling
Verder zal ik de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Een voorbeeld hiervan is dat een overheidsinstantie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien k medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Als je nog vragen hebt over de privacy verklaring, neem dan contact met mij op.